united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb

Sananlaskut siirtyvät sanallisena perinteenä sukupolvelta toiselle ja kuvastavat oman alueensa yhteisöä ja sen arvoja. Ne ovat kerrostumia aiempien sukupolvien kokemuksista, joista ne ovat muotoutuneet ajattomiksi varoituksiksi ja opetuksiksi. Sananlaskuilla ei ole varsinaista kirjoittajaa, koska se ei ole oleellista suullisessa kirjallisuudessa. Sananlaskut linkittyvät vahvasti paikallisyhteisöön ja ne pysyvät elävinä niin kauan kun ne viittaavat tiettyihin, yhteisöllisiin kokemuksiin. Kun yhteinen kokemus häviää, häviää myös sananlasku, jollei se ole soveltuva myös johonkin toiseen tarkoitukseen.

ProEUverb – Sananlaskujen esittelyä ja vertailua, samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia EU-maiden välillä

Erasmus+ KA2

Projektin numero: 2018-1-HR01-KA204-047507

Koordinaattori:Konavlen museot ja galleriat (Kroatia)

Yhteistyökumppanit:Portugali ja Suomi

Lyhyt kuvaus:Sananlaskut ovat linkkejä Euroopan kulttuuriperintöön. Sananlaskun muoto on tunnustettu ja hyväksytty tärkeäksi osaksi kaikissa Euroopan kulttuureissa. Tietyn maan sananlaskut kuvastavat sen arvoja, moraalia, ajatustapaa ja perinteisiä ajatuksia elämästä. Kansallinen viisaus ja totuus on joskus esitetty metaforisesti, mutta aina helposti muistettavassa muodossa.

Oman ja muiden maiden sananlaskujen tarkastelu voi toimia pohjana Euroopan kulttuuriperinnön tutkimiseen sekä keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen. Sananlaskut ovat osa kansallista muistia ja siten tärkeä osa alueensa kulttuuriperintöä. Sananlaskujen tulkkaaminen on usein haastavaa. Tulkkaaminen toisen kulttuurin edustajille on paljon vaikeampaa kuin tulkkaaminen oman kulttuurin sisällä.

Common values are in a core of a European cultural heritage, source of inspiration for bridging obstacles and finding new paths over current crisis. Proverbs from different nations will put different cultures into same contexts, underlining multilingual nature of the European heritage.

Yhteiset arvot ovat eurooppalaisen kulttuuriperinnön ydin ja ne toimivat inspiraation lähteenä esteiden ylittämiseen ja uusien keinojen löytämiseen ajankohtaisiin kriiseihin. Eri maiden sananlaskut asettavat eri kulttuurit samaan kontekstiin alleviivaten Euroopan monikielistä kulttuuriperinnettä.

Hankkeen päätavoite on lisätä eri maiden välistä ymmärrystä ja kulttuurista monimuotoisuutta opetusprosesseissa. Tiedon siirtäminen muodossa, joka on nuoremmille sukupolville helpommin lähestyttävissä, parantaa tiedon siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Hankkeessa toimivat ja sananlaskuja tutkivat kolme kumppania: Konavlen museot ja galleriat Kroatiasta, Järvilakeuden kansalaisopisto Suomesta sekä EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L. Portugalista. Hankekumppanit edustavat kolmea Euroopan pääkieliryhmää. Kaikki kumppanit ovat aktiivisia aikuiskoulutuksen saralla ja etsivät innovatiivisia menetelmiä ja opettamiseen ja oppimiseen. Hankearviointi on toteutettu sisäisesti mukana olevissa koulutusorganisaatioissa.

Hankkeen kesto:1,5 vuotta