united kingdom flag finnish flag croatian flag portuguese flag

ProEUverb

Nakladnik

Muzeji i galerije Konavala

Za nakladnika

Antonia Rusković Radonić

Autor sadržaja za Finsku

Autor sadržaja za Portugal

Autor sadržaja za Hrvatsku

Video uradci

Järvilakeuden Kansalaisopisto, Finska

Vizualno oblikovanje

Linear studio

Lektura

Petra Dominik

Prijevod na engleski

Lingua, Osijek

Web platforma

Link2
Make IT easy

Web platforma je izrađena u sklopu projekta Erasmus+ ProEUverb - Prezentacija i usporedba poslovica, sličnosti i različitosti među zemljama Europske Unije. Projektni broj: 2018-1-HR01-KA204-047507